پشت بازو

ماهیچه سه‌سر بازویی (به لاتین: triceps brachii) در پشت استخوان بازو قرار داشته و یک برجستگی را در ناحیه پشت بازو ایجاد می‌کند. این ماهیچه در حرکت مفاصل شانه و آرنج نقش دارد. عصب‌گیری سه سر بازویی از عصب رادیال (ریشه‌های C6-C7-C8) است.

همان‌طور که از نام ماهیچه سه سر بازویی مشخص است، این ماهیچه در مبدأ دارای سه سر تاندونی (وتری) است که عبارتنداز:
سر دراز سه سر
سر خارجی سه سر
سر داخلی سه سر

ماهیچه‌ها با یکدیگر عمل متقابل دارند مثلاً: ماهیچه سه سر بازویی وقتی منقبض می‌شود که ماهیچه دوسر منبسط شود و ساعد باز می‌شود. ماهیچه سه سر بازویی وقتی منبسط می‌شود که ماهیچه دوسر منقبض شود و ساعد بسته می‌شود (خم می‌شود)

سر دراز ماهیچه سه سر از تکمه تحت دوری (اینفراگلنویید) استخوان کتف منشأ می‌گیرد ولی سرهای خارجی و داخلی ماهیچه از قسمت پشتی تنه استخوان بازو مبدأ می‌گیرند. سر داخلی از طریق سر خارجی و دراز پوشیده می‌گردد.

این ماهیچه در قسمت انتهایی، یک تاندون (وتر) مشترک دارد که به ناحیه پشتی زایده منقاری (اوله کرانون) استخوان اولنا متصل می‌گردد. چون سر دراز ماهیچه سه سر بازویی از مفصل شانه نیز عبور می‌کند، بنابراین این ماهیچه یک عضله دو مفصلی است.

پشت بازو

پشت بازو پلانک

برای دسترسی به این محتوا باید اشتراک 1 ماهه, اشتراک 3 ماهه or اشتراک 6 ماهه داشته باشید.
سطح: متوسط
نوع تمرین: قدرتی
پشت بازو

دیپ روی میز

برای دسترسی به این محتوا باید اشتراک 1 ماهه, اشتراک 3 ماهه or اشتراک 6 ماهه داشته باشید.
سطح: متوسط
نوع تمرین: قدرتی
پشت بازو

دیپ روسی

برای دسترسی به این محتوا باید اشتراک 1 ماهه, اشتراک 3 ماهه or اشتراک 6 ماهه داشته باشید.
سطح: متوسط
نوع تمرین: قدرتی
پشت بازو

دیپ با وزنه روی میز

برای دسترسی به این محتوا باید اشتراک 1 ماهه, اشتراک 3 ماهه or اشتراک 6 ماهه داشته باشید.
سطح: متوسط
نوع تمرین: قدرتی
فهرست